Polityka prywatności

 

Informujemy, że parafia pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Lublewie Gdańskim przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim z dnia 13 marca 2018 r. Przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa kanonicznego.

Administrator danych osobowych: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest parafia rzymsko-katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej.
Możliwość kontaktu z administratorem:
1) korespondencyjnie na adres: Lublewo Gdańskie gm. Kolbudy, ul. Kościelna 6; 83-050 Lublewo Gd.

2) telefonicznie: pod numerem: 58 682 73 62,

3) drogą elektroniczną: e-mail: [email protected],

4) parafia nie powołała Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.

Cel przetwarzania: zgodnie z obowiązującym powszechnym i partykularnym prawem kanonicznym:
prowadzenie ewidencji parafian i byłych parafian, prowadzenie ksiąg metrykalnych i innych rejestrów (dokumentacji) związanych z udzieleniem sakramentów i sakramentaliów oraz związanych ze stanem kanonicznym, prowadzenie kartotek parafialnych, wydawanie wypisów z rejestrów parafialnych, a także inne, jeżeli w danej sytuacji ma to miejsce np. informacje o autorstwie artykułów w gazetce parafialnej, przynależność do grupy parafialnej.
Kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania, numer telefonu, wizerunek oraz inne np. związane z udzielanymi sakramentami lub zgodnie z procesową procedurą kanoniczną.
Odbiorcy danych osobowych: inne instytucje kościelne zgodnie z prawem kanonicznym na terenie Unii Europejskiej oraz instytucje wskazane na Pani/Pana prośbę. Do odbioru wypisów z ksiąg metrykalnych upoważniona jest tylko zainteresowana osoba, której dane dotyczą za okazaniem dokumentu tożsamości lub pełnomocnictwa osoby, której dane dotyczą.
Planowany czas przechowywania danych osobowych: ustalony zgodnie z prawem kanonicznym.
Sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych: zgodnie z Dekretem informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
1) żądania od administratora sprostowania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 12 Dekretu,

2) usunięcia danych niedotyczących udzielonych sakramentów bądź w innych sposób odnoszących się do kanonicznego statusu – w przypadkach określonych w art. 14 Dekretu,

3) ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 15 Dekretu.

Źródło danych: jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, administrator otrzymał je od Pani/Pana rodziców lub innych sprawujących opiekę prawną.
Wizerunek:
1) Administrator ma prawo umieszczać na stronie internetowej i w periodykach parafialnych fotografie, które związane są z relacją wydarzeń religijnych o charakterze publicznym oraz fotografie osób, które sprawują funkcje publiczne.

2) wizerunki nie wynikające z misji (działalności statutowej) Kościoła mogą być publikowane za zgodą zainteresowanych osób, a w przypadku osób małoletnich, za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów.

Informujemy, że zgodnie z art. 41 Dekretu, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych w Archidiecezji Gdańskiej, ul. Bpa. E. Nowickiego 1, 80-330 Gdańsk, a w kolejnej instancji do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, [email protected], www.kiod.epoiskopat.pl