Katechizm

3462740_orig

 

I. POZDROWIENIE ANIELSKIE

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

II.  MODLITWA PAŃSKA

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

III. MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA

Aniele Boże Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy; bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

IV. SKŁAD APOSTOLSKI

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

V. DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
 2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremnie.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

VI. PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

VII. PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

VIII. SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

 1. Sakrament chrztu
 2. Sakrament bierzmowania
 3. Sakrament Eucharystii
 4. Sakrament pokuty i pojednania
 5. Sakrament namaszczenia chorych
 6. Sakrament święceń
 7. Sakrament małżeństwa

IX. WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA

Rachunek sumienia
Żal za grzechy
Mocne postanowienie poprawy
Szczera spowiedź
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

X. DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

Dar mądrości
Dar rozumu
Dar umiejętności
Dar rady
Dar męstwa
Dar pobożności
Dar bojaźni Bożej

XI. CNOTY TEOLOGICZNE (BOSKIE)

Wiara
Nadzieja
Miłość

XII. CNOTY KARDYNALNE (GŁÓWNE CNOTY MORALNE)

Roztropność
Sprawiedliwość
Wstrzemięźliwość
Męstwo

XIII. GŁÓWNE PRAWDY WIARY

Jest jeden Bóg.
Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

XIV. UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO DUSZY

Grzesznych upominać
Nieumiejętnych nauczać
Wątpiącym dobrze radzić
Strapionych pocieszać
Krzywdy cierpliwie znosić
Urazy chętnie darować
Modlić się za żywych i umarłych

XV. UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO CIAŁA

Głodnych nakarmić
Spragnionych napoić
Nagich przyodziać
Podróżnych w dom przyjąć
Więźniów pocieszać
Chorych odwiedzać
Umarłych pogrzebać

XVI. SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

Pycha
Chciwość
Nieczystość
Nienawiść
Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
Gniew
Lenistwo

XVII. TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Część I – tajemnice radosne (odmawiane w poniedziałek i sobotę):

Zwiastowanie NMP
Nawiedzenie św. Elżbiety
Narodzenie Pana Jezusa
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Część II – tajemnice światła (odmawiane w czwartek):

Chrzest Jezusa w Jordanie
Objawienie na weselu w Kanie Galilejskiej
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Przemienienie Jezusa na górze Tabor
Ustanowienie Eucharystii

Część II – tajemnice bolesne (odmawiane we wtorek i piątek):

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Biczowanie Pana Jezusa
Ukoronowanie Pana Jezusa cierniową koroną
Niesienie krzyża
Ukrzyżowanie

Część III – tajemnice chwalebne (odmawiane w środę i niedzielę):

Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie NMP
Ukoronowanie w niebie NMP

XVIII. AKTY WIARY, NADZIEI, MIŁOŚCI I ŻALU

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy Jedyny prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.

Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty Dobro nieskończone.

Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

XIX. ANIOŁ PAŃSKI

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,
I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo…
Oto ja służebnica Pańska,
Niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo…
A Słowo ciałem się stało,
I zamieszkało miedzy nami. Zdrowaś Maryjo…
Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca Swoja łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i Krzyż zostali doprowadzeni do chwały Zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

XX. BŁOGOSŁAWIEŃSTWA EWANGELICZNE

 1. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie.
 2. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.
 3. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
 4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
 5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
 6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają.
 7. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi.
 8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie.

PYTANIA KATECHIZMOWE

Dział I:

WIERZĘ – WIERZYMY

 1.  Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka?
  Bóg stworzył człowieka po to, by go uczynić uczestnikiem swego życia i szczęścia, do życia w komunii z sobą (Bogiem) i z bliźnimi.
 2. Dzięki czemu człowiek może poznać Boga?
  Do pierwszego poznania Boga człowiekowi wystarczy naturalne światło rozumu. Człowiek już z rzeczy stworzonych poznaje Boga jako początek i cel wszystkich rzeczy.
 3. Dlaczego samo światło rozumu jest niewystarczające, by poznać Boga?
  Człowiek potrzebuje Bożej pomocy, gdyż rozumienie Bożych prawd przekracza jego możliwości intelektualne. Człowiek potrzebuje światła Bożego Objawienia.
 4. Jak się dokonywało Boże Objawienie?
  Bóg przygotowywał człowieka  etapami na przyjęcie nadprzyrodzonego Objawienia. W Starym Testamencie objawiał się przez Prawo i Proroków. Był to czas przygotowania do pełni Objawienia dokonanego w Jezusie Chrystusie.
 5. W jaki sposób dokonuje się przekaz Objawienia Bożego?
  Przekaz Objawienia Bożego dokonuje się na dwa różne sposoby: przez Pismo Święte i przez Tradycję.
 6. Kto jest autorem Pisma Świętego?
  Autorem Pisma Świętego jest Bóg , który wybrał i natchnął ludzi, by spisali to o czym pragnął ich pouczyć.
 7. Co to jest kanon Pisma Świętego?
  Kanon Pisma Świętego to kompletny zbiór ksiąg świętych: 46 Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu.
 8. Co przekazują księgi Starego Testamentu?
  Księgi Starego Testamentu przekazują historię przygotowania ludzkości na przyjście Jezusa Chrystusa.
 9. Co przekazują księgi Nowego Testamentu?
  W ich centrum jest Jezus Chrystus ( Jego czyny, nauczanie, męka i zmartwychwstanie) a także początki Kościoła.
 10. Jak czytać Pismo Święte?
  Pismo Święte należy czytać i wyjaśniać z pomocą Ducha Świętego pod przewodnictwem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, tj. papieża i biskupów. Aby poznać co Bóg chciał nam objawić należy uwzględnić intencje hagiografów oraz treść i jakość całej Biblii.
 11. W jaki sposób człowiek odpowiada objawiającemu się Bogu?
  Człowiek na Boże wezwanie odpowiada posłuszeństwem wiary.
 12. Co to znaczy wierzyć?
  Wierzyć to przylgnąć osobowo do Boga i uznać całą prawdę, którą On objawił.

Wyznanie wiary chrześcijańskiej Wierzę w Boga Str. 24

  1. Co to jest symbol wiary?
   Jest to krótka formuła w której kościół wyraża i przekazuje swoją wiarę ( zbiór podstawowych prawd wiary)
  2. Jakie są najstarsze i najważniejsze symbole wiary?
   Symbole chrzcielne
   Symbol Apostolski ( „Wierzę w Boga…’’)
   Symbol Nicejsko-Konstatynopolitański („ Wierzę w jednego Boga…”)
  3. Jakie jest podstawowe stwierdzenie w wyznaniu wiary?
   wierzę w Boga Ojca i Jego Syna oraz Ducha  Świętego
  4. Jakie jest imię Boga i co ono oznacza?
   Bóg objawił imię Mojżeszowi „jestem, który jestem’’ – Jahwe
  5. Jaka jest centralna tajemnica wiary?
   Tajemnica trójcy świętej oraz tajemnica wcielenia Syna Bożego oraz jego misterium paschalne.
  6. Kim jest Duch Święty?
   Jest trzecią odrębną osobą Trójcy Świętej, jest równy Ojcu i Synowi.
  7.  Jak działają trzy Osoby Boskie?
   Mają jedną i tę samą naturę, jedno i to samo działanie

 

 1. Co to jest opaczność Boża ?
  jest to zrządzenie przez które Bóg prowadzi swoje stworzenie do doskonałości (troska Boga o stworzenie)
 2. Kim są Aniołowie i jakie jest ich zadanie?
  Aniołowie są to stworzenia osobowe ( mają rozum i wolną wole) czysto duchowe.
  zwiastują zbawienie, służą wypełnieniu zamysłu Bożego, adorują Boga
 3. Co to znaczy, że człowiek został stworzony na obraz Boży?
  posiada godność osoby, jest zdolny poznawać siebie, panować nad sobą, tworzyć wspólnotę z innymi, zdolny jest do miłości.
 4. Jakiego rodzaju istotą jest osoba ludzka?
  jest istotą cielesno-duchową, posiada rozum i wolną wolę.
 5. Kim jest szatan?
  jest to upadły Anioł, który w wolnym wyborze nieodwołalnie odrzucił Boga i Jego Królestwo
 6. Czym był pierwszy grzech człowieka ?
  człowiek zwiedziony przez kusiciela sięgnął po owoc drzewa poznania dobra i zła , okazał nieposłuszeństwo wobec Boga.
 7. Jakie są konsekwencje grzechu pierworodnego?
  stał się grzechem wszystkich ludzi
  szatan uzyskał pewnego rodzaju panowanie nad człowiekiem
  natura ludzka nabyła skłonność do grzechu
 8. Jak Bóg zareagował na pierwszy grzech człowieka?
  zapowiedział zwycięstwo nad złem (Protoewangelia). Zwycięstwo to dokonało się w nowym Adamie – Jezusie Chrystusie.

B. Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego str. 32 – 41

19. Co to jest Dobra Nowina?
Dobra Nowina jest ogłoszeniem prawdy (wiadomości), że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał.

20. Co oznacza imię Jezus?
Jezus w języku hebrajskim oznacza „Bóg zbawia”.

21. Co oznacza imię Chrystus?
Chrystus  to greckie słowo, które oznacza „namaszczony”(po hebrajsku „mesjasz”).

22. Co oznacza tytuł „ Syn Boży” w odniesieniu do Jezusa Chrystusa?
Tytuł „Syn Boży” wskazuje na jedyną niepowtarzalną relację Jezusa Chrystusa do Boga Ojca. Jezusa sam przedstawia siebie jako Syna, który zna Ojca.

23. Co oznacza tytuł „Pan” w odniesieniu do Jezusa Chrystusa?
Nazywając Jezusa „Panem” (greckie „Kyrios”), uznajemy Go za Boga, który ma władzę nad życiem i śmiercią.

24. Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem? 
Syn Boży, za sprawą Ducha Świętego, przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem:

 • aby nas zbawić i pojednać z Bogiem;
 • aby objawić nam miłość Bożą;
 • aby być dla nas wzorem oddanie się Bogu Ojcu;
 • by uczynić nas uczestnikami Boskiej natury.

25. Co oznacza słowo „Wcielenie”?
Kościół nazywa „Wcieleniem” fakt przyjęcia przez Syna Bożego natury ludzkiej. Syn Boży, pozostając Bogiem, stał się człowiekiem.

26. Co oznacza, że Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem?
Jezus Chrystus nie przestając być Bogiem, stał się prawdziwym człowiekiem. Oznacza to, ze żył jak człowiek, cierpiał i umarł. Jezus pozostawał Synem Bożym choćby dlatego, że czynił cuda, zmartwychwstał itp.

27. Co oznacza wyrażenie: Jezus począł się z Ducha Świętego?
Wyrażenie to oznacza, że Duch Święty sprawił, że w łonie Maryi Dziewicy wieczny Syn Ojca począł się jako człowiek.

29. W czym wyraziło się posłuszeństwo wiary Maryi?
Posłuszeństwo wiary Maryi wyraziło się w zgodzie na to, by stać się Matką Jezusa.

30. O jakich misteriach (tajemnicach) życia Jezusa mówi symbol wiary i jakie wydarzenia Jego życia składają się na te misteria?
Symbol wiary mówi o dwóch misteriach życia Jezusa Chrystusa:

 • misterium Wcielenia (poczęcie i narodzenie);
 • misterium Paschy (męka, ukrzyżowanie, śmierć, pogrzeb, zstąpienie do piekieł, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie).

34. Jakie są misteria publicznego życia Jezusa?

 • chrzest w Jordanie;
 •  kuszenie na pustyni;
 • głoszenie Królestwa Bożego;
 • przemienienie na Górze Tabor;
 • droga i wjazd do Jerozolimy.

38. W jaki sposób Jezus ukazuje i urzeczywistnia Królestwo Boże?
Jezus ukazuje Królestwo Boże poprzez swoje słowa, czyny i znaki, a także przez posłanie swoich uczniów. Urzeczywistni przyjście swojego Królestwa przede wszystkim przez misterium swojej Paschy.

39. Jakie znaczenie ma Przemienienie Jezusa na górze Tabor w obecności Piotra, Jakuba i Jana?
Przemienienie Jezusa miało na celu umocnienie wiary Apostołów ze względu na Jego przyszłą mękę. Przemienienie daje przedsmak chwalebnego przyjścia Chrystusa.

41. Co to jest misterium Paschalne Jezusa Chrystusa i jakie ma znaczenie dla wiary chrześcijańskiej?
Misterium Paschalne Jezusa to Jego męka, śmierć, zmartwychwstanie i uwielbienie oraz dar Ducha Świętego.

42. Z powodu jakich oskarżeń Jezus został skazany na śmierć?
Jezus został skazany na śmierć z powodu oskarżeń religijnych. Zarzucano Jezusowi przede wszystkim: działalność przeciw Prawu, podważanie centralnego znaczenia Świątyni Jerozolimskiej oraz występowanie przeciw wierze w Jedynego Boga, ponieważ sam siebie nazywał Synem Bożym.

43. Jakie są owoce śmierci Jezusa na krzyżu, czyli ofiarowania siebie samego Ojcu?
Chrystus poprzez swoją śmierć na krzyżu:

 • pokonuje lęk przed śmiercią, biorąc na siebie skutki grzechu pierworodnego;
 • wypełnia ostatecznie odkupienie ludzi przez zgładzenie grzechu świata;
 • dokonuje pojednania człowieka z Bogiem przez odpuszczenie grzechów;
 • przywraca człowiekowi komunię z Bogiem i uzdalnia wierzących do życia w jedności.

44. Co oznacza, że „Jezus stąpił do piekieł”?

Zstąpienie Jezusa do piekieł oznacza, że:

 • przebywał w krainie umarłych;
 • wyzwolił oczekujące swojego Wyzwoliciela dusze sprawiedliwych, którego Go poprzedziły;
 • całkowicie zostało wypełnione ewangeliczne głoszenie zbawienia.

45. Jakie miejsce w naszej wierze zajmuje Zmartwychwstanie Chrystusa?
Zmartwychwstanie Jezusa jest kulminacyjna prawda naszej wiary i stanowi, tak samo jak Krzyż, istotną część misterium Paschalnego. „Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremne byłoby nasze nauczanie i próżna byłaby nasza wiara”.

47. Co przedstawia Wniebowstąpienie?
Wniebowstąpienie to prawda wiary, która mówi o tym, że po czterdziestu dniach od swego Zmartwychwstania Chrystus wstąpił do nieba i odtąd zasiada po prawicy Ojca.

48. Co dokona się wraz z Paruzją (powtórne przyjście Chrystusa) Chrystusa?

 • triumf  Królestwa Chrystusa;
 • ostateczny triumf dobra nad złem w dzień sądu ostatecznego;
 • sąd nad żywymi i umarłymi.

49. Co oznaczają słowa: Chrystus będzie sądził żywych i umarłych?
Sąd nad żywymi i umarłymi, jakiego dokona Chrystus na końcu tych czasów, objawi ukryte zamiary serc i odda każdemu człowiekowi w zależności od jegouczynków oraz jego przyjęcia lub odrzucenia łaski.
Str. 44

51. Jakie są imiona i określenia Ducha Świętego?
Paraklet ( pocieszyciel ), Ducha Prawdy, Duch Obietnicy, Duch Chrystusa,

52. Jakie są symbole Ducha Świętego?
Woda, namaszczenie, ogień, gołębica

53. Jakie są dary Ducha Świętego?
Dar rozumu, mądrości , rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej

55. Co wydarzyło się w dniu pięćdziesiątnicy (50dni od zmartwychwstania Jezusa)?
Duch Święty zstąpił na Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku wraz z Maryją w postaci ognistych języków. Umocnił ich wiarę, oświecił umysły, wlał odwagę. Po tym wydarzeniu apostołowie wyszli z Wieczernika i zaczęli nauczać.

56. Czego dokonuje Duch Święty w Kościele ?
Buduje, ożywia, uświęca Kościół, przypomina słowa otwiera umysły na zrozumienie śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

57. Jakie są owoce Ducha Świętego?
Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, opanowanie.

58. Co oznacza słowo Kościół?
Oznacza „zwołanie’’ (z greckiego Ekklesia), jest ludem, który gromadzi Bóg.

59. Jak Jezus zakładał Kościół ?
Poprzez głoszenie ewangelii, gromadzenie uczniów , Apostołów , wybór Piotra na głowę Kościoła, przekazując władze udzielania sakramentów.

60. Jakie jest posłanie Kościoła?
Jest posłany do wszystkich narodów, aby czynić je uczniami Chrystusa , jest bycie sakramentem ( czyli znakiem i narzędziem) wewnętrznego zjednoczenia ludzi z Bogiem i jedności rodzaju ludzkiego.

61. Czym charakteryzuje się lud Boży ?
a. głową jest Jezus Chrystus,
b. człowiek staje się członkiem tego ludu przez wiarę w Chrystusa i przez chrzest,
c. prawem tego ludu jest nowe przykazanie miłości.

62. W jakich trzech funkcjach Chrystusa uczestniczy lud Boży?
W funkcji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej.

63. Jakie są podstawowe przymioty Kościoła?
Jest jeden, święty, powszechny i Apostolski.

67. Co oznacza stwierdzenie: poza Kościołem nie ma zbawienia ?
Oznacza ,że całe zbawienie pochodzi jedynie od Chrystusa- Głowy poprzez Kościół który jest Jego Ciałem.

69. Kto z ludzi posiada pełną, najwyższą, bezpośrednią i powszechną władzę w Kościele?
Biskup Rzymu, który jest nazywany papieżem oraz Kolegium Biskupów, którzy są w jedności z papieżem.

73. W jaki sposób wierni uczestniczą w misji Chrystusa ?
d. Poprzez składanie duchowych ofiar,
e. Poprzez ewangelizacje tzn. przez głoszenie Chrystusa,
f. Przez zaparcie się siebie oraz święte życie pokonując w sobie panowanie grzechów.

77. Co to znaczy ,że nasze ciała zmartwychwstaną?
Po śmierci będzie żyła nie tylko dusza nieśmiertelna, ale na nowo otrzymają życie nasze śmiertelne ciała

78. Jaki jest chrześcijański sens śmierci fizycznej?
a. W śmierci Bóg powołuje człowieka do siebie,
b. Jest zmianą życia a nie jego końcem,
c. Jest początkiem nowego życia.

80. Na czym polega sąd szczegółowy?
Polega na odniesieniu do Chrystusa życia każdego człowieka i albo dokonuje się przez oczyszczenie albo otwiera bezpośrednio wejście do nieba albo stanowi bezpośrednio potępienie na wieki.

81. Czym jest niebo?
Jest to zjednoczenie z Trójcą Świętą, z Maryją Aniołami i wszystkimi świętymi.

82. Czym jest czyściec ?
Jest końcowym oczyszczeniem wybranych, które jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych
(ma swój koniec i prowadzi ku niebu).

83. Na czym polega piekło?
Jest to stan ostatecznego wykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi (wieczne oddzielenie od Boga).

84. Kiedy nastąpi i na czym będzie polegał sąd ostateczny?
Nastąpi podczas chwalebnego powrotu Chrystusa (nie znamy dnia ani godziny). Będzie polegał na wyznaczeniu nagrody lub kary za popełnione czyny.

Dział I (s. 65):

EKONOMIA SAKRAMENTU

1. Czym jest liturgia?
Liturgia jest celebrowaniem misterium Chrystusa, przede wszystkim Jego misterium Paschalnego, przez które wypełnił On dzieło naszego zbawienia.

2. Kto celebruje liturgię?
Liturgię celebruje cała wspólnota pod przewodnictwem ustanowionego liturgia. W sprawowaniu liturgii każdy spełnia swoją funkcję (duchowni i świeccy).

3. Wokół czego koncentruje się życie liturgiczne Kościoła?
Całe życie liturgiczne Kościoła koncentruje się wokół Ofiary eucharystycznej i pozostałych sakramentów oraz wokół słuchania słowa Bożego.

4. Co to są sakramenty i co jest ich celem?
Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże.  Celem sakramentów jest uświęcenie człowieka, budowanie Mistycznego Ciała Chrystusa i oddawanie czci Bogu.

5. Z czego ukształtowana jest celebracja sakramentalna?
Celebracja sakramentalna ukształtowana jest ze znaków i symboli.

7.Który dzień w roku liturgicznym jest najstarszym i pierwszym dniem świątecznym?
Najstarszym i pierwszym dniem świątecznym jest Wielkanoc (Pascha), czyli pamiątka przejścia Chrystusa ze śmierci do życia – pamiątka Jego Zmartwychwstania. Jest ona świętowana w każdą niedzielę.

8. Czym jest liturgia godzin?
Liturgia godzin to modlitwa całego Ludu Bożego rozłożona na poszczególne godziny dnia.

Dział II (s. 72):

SIEDEM SAKRAMENTÓW KOŚĆIOŁA

1. Jak Katechizm Kościoła katolickiego porządkuje sakramenty?

Katechizm porządkuje sakramenty w trzech grupach:

 • sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, eucharystia),
 • sakramenty uzdrowienia(pokuta, namaszczenie chorych),
 • sakramenty służące komunii i posłaniu wiernych (małżeństwo, kapłaństwo).

CHRZEST

2. Czym dla chrześcijan jest chrzest?
Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Człowiek wierzący ma przez chrzest udział w śmierci Chrystusa.

3. Jakie są łaski chrztu?

 • chrzest odpuszcza wszystkie grzechy,
 • jednoczy z Chrystusem i włącza w Jego Kościół,
 • przez chrzest ochrzczeni uczestniczą w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa,
 • jest on podstawa wspólnoty między wszystkimi chrześcijanami.,
 • stajemy się dziećmi Bożymi,
 • opieczętowuje chrześcijanina niezatartym duchowym znamieniem (charakterem) jego przynależności do Chrystusa.

4. Na czym polega istotny obrzęd chrztu?
Istotny obrzęd chrzty polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego.

5. Kto może przyjąć chrzest?
Chrzest może przyjąć każdy człowiek jeszcze nie ochrzczony, który w wierze wyrazi taką wolę.

6. Kto może chrzcić?
Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup, prezbiter i diakon .W razie konieczności (niebezpieczeństwo śmierci) ochrzcić może każda osoba.

7. Jakie znaczenie ma imię otrzymane na chrzcie?
Chrześcijanin otrzymuje na zawsze swoje imię.  Imię każdego człowieka jest ikoną osoby, domaga się szacunku ze względu na godność tego, kto je nosi. Bóg wzywa każdego człowieka po imieniu. Zaleca się, by podczas chrztu nadawać imię świętego.

BIERZMOWANIE

8. Czym jest sakrament bierzmowania?
Bierzmowanie jest sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić nasza więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.

10. Jaki jest istotny znak obrzędu bierzmowania?
Sakrament bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki i wypowiedzeniem słów: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

12. Jakie warunki powinien spełnić kandydat do bierzmowania?
Kandydat do bierzmowania, który osiągnął wiek używania rozumu, powinien złożyć wyznanie wiary, być w stanie łaski i mieć intencje przyjęcia tego sakramentu.

13. Kto jest szafarzem sakramentu bierzmowania?
Zwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup. W nadzwyczajnych przypadkach kapłan delegowany.

14. Jakie są owoce sakramentu bierzmowania?
Owoce sakramentu bierzmowania to:

 • głębsze zakorzenienie w Bożym synostwie,
 • ściślej jednoczy z Chrystusem,
 • pomnaża dary Ducha Świętego,
 • udoskonala więź z Kościołem.,
 • udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz  do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.,
 • bierzmowanie podobnie jak Chrzest wyciska w duszy chrześcijanina znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć raz w życiu.

EUCHARYSTIA

16. Czym jest eucharystia?
Eucharystia jest pamiątka Paschy Jezusa Chrystusa, to znaczy dzieła zbawienia wypełnionego przez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. Dzieło to uobecnia się w liturgii.

18. Jaką treść zawiera słowo „Eucharystia”?
Sakrament ten nazywa się Eucharystią, ponieważ jest dziękczynieniem składanym Bogu.

19. Jak inaczej nazywa się Eucharystia?

 • Łamanie Chleba,
 • Wieczerza Pańska,
 • Pamiątka Męki i Zmartwychwstania Pana,
 • Najświętsza Ofiara,
 • Najświętszy sakrament,
 • Komunia,
 • Msza Święta.

20. Kiedy Chrystus ustanowił Eucharystię?
Chrystus ustanowił Eucharystie podczas Ostatniej Wieczerzy, w wielki czwartek, tej nocy, kiedy został wydany.

21. W jaki sposób Chrystus ustanowił Eucharystię?
Jezus wziął w swoje ręce chleb, połamał go i podał uczniom, mówiąc: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy…”. Następnie wziął w swoje ręce kielich z winem, mówiąc: „Bierzcie i pijcie z niego wszyscy…”.

22. Z jakich zasadniczych części składa się celebracja Eucharystii?
Celebracja Eucharystii składa się z dwóch części: z liturgii słowa i liturgii eucharystycznej.

23. Kto przewodniczy celebracji eucharystycznej?
Eucharystii może przewodniczyć tylko kapłan, biskup, który uobecnia Chrystusa.

25. Jak należy przygotowywać się do pełnego uczestnictwa w Eucharystii?
Kto chce w pełni uczestniczyć w Eucharystii, czyli chce przyjąć Komunię świętą, powinien być w stanie łaski uświęcającej, czyli bez świadomości grzechu ciężkiego.

26. Jakie są owoce pełnego uczestnictwa w Eucharystii?
Pełne uczestnictwo w Eucharystii:

 • pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem i Kościołem;
 • odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie i w bierzmowaniu;
 • ożywia miłość do bliźnich;
 • gładzi grzechy powszechne;
 • zachowuje od przyszłych grzechów śmiertelnych.

27. Do czego Kościół zachęca w związku z Eucharystią?
Kościół zachęca do pełnego uczestnictwa w Eucharystii (przyjęcia komunii świętej) podczas każdej mszy. Zobowiązuje do przyjęcia Komunii Świętej przynajmniej raz w roku.

28. Czy można więcej niż raz przyjąć Komunię świętą w ciągu jednego dnia?
Komunię świętą można przyjąć drugi raz tego samego dnia pod warunkiem uczestnictwa we Mszy Świętej. Nie można jej przyjmować drugi raz poza celebracją eucharystyczną.

29. Czym jest sakrament pokuty i pojednania?
Sakrament pokuty i pojednania przywraca jedność człowieka ochrzczonego z Bogiem, zerwaną przez grzech, oraz uzdrawia relacje międzyludzkie we wspólnocie.

30. Dlaczego istnieje sakrament pokuty i pojednania po chrzcie?
Chrystus ustanowił sakrament dla nawrócenia ochrzczonych, którzy oddalają się od Niego przez grzech.

31. Co oznaczają różne nazwy sakramentu pokuty i pojednania?
Ten sakrament nazywa się:

 • sakrament pokuty- ukazuje drogę skruchy i zadośćuczynienia;
 • sakrament nawrócenia- urzeczywistnia wezwanie Jezusa do nawrócenia;
 • sakrament spowiedzi- spowiedź z grzechów; jest istotnym elementem tego sakramentu;
 • sakrament przebaczenia- Bóg udziela penitentowi przebaczenia;
 • sakrament pojednania- pojednanie z Bogiem i bliźnim.

32. Kiedy został ustanowiony sakrament pojednania?
Sakrament pojednania został ustanowiony, gdy wieczorem w dniu Paschy Jezus ukazał się swoim Apostołom i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.”

33. Jakie są istotne elementy celebracji sakramentu spowiedzi?
Celebracja sakramentu spowiedzi składa się z trzech aktów penitenta (żal za grzechy, wyznanie grzechów, wypełnienie pokuty) oraz z rozgrzeszenia kapłana.

34. Z jakich grzechów i jak często należy się spowiadać?
Na spowiedzi penitent powinien wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, których jest świadomy. Zobowiązany jest do tego przynajmniej raz w roku.

35. Kto ma władzę odpuszczania grzechów?
Władzę odpuszczenia grzechów mają biskupi i prezbiterzy. Czynią to na mocy sakramentu „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

38. Jakie są owoce sakramentu pokuty?
Owocami spowiedzi są:

 • pojednania z Bogiem;
 • pojednanie z Kościołem;
 • darowanie kary wiecznej;
 • darowanie kar doczesnych;
 • pokój i pogoda sumienia oraz pocieszenie ducha;
 • wzrost sił duchowych do walki z grzechem.

41. W jaki sposób udzielany jest sakrament namaszczenia chorych?

 • przez włożenie w milczeniu rąk kapłana na głowę chorego i modlitwę nad chorym w wierze Kościoła
 • przez namaszczenie czoła i rąk chorego świętym olejem

43. Kto może sprawować sakrament namaszczenia chorych?
Kapłani: biskupi i prezbiterzy

44. Jakie są skutki sprawowania sakramentu namaszczenia chorych

 • zjednoczenie chorych z męką Chrystusa dla jego własnego dobra oraz dla dobra całego Kościoła
 • umocnienie, pokój i odwaga by przyjmować po chrześcijańsku cierpienia, choroby lub starość
 • przebaczenie grzechów jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty
 • powrót do zdrowia jeśli to służy dobru duchowemu
 • przegotowanie na przejście do życia wiecznego

45. Co to jest sakrament święceń?
Sakrament święceń jest sakramentem posługi apostolskiej. Dzięki niemu zbawcze dzieło powierzone przez Chrystusa apostołom nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów.

46. Jakie są stopnie sakramentu święceń?

 • episkopat
 • prezbiterat
 • diakonat

47. Co to jest istotny obrzęd sakramentu święceń?
Istotnym obrzędem sakramentu święceń dla wszystkich trzech stopni jest włożenie rąk przez biskupa na głowę święconego i specjalna modlitwa konsekracyjna

48. Kto może otrzymać sakrament święceń?
Sakrament święceń może otrzymać ochrzczony mężczyzna. Wszyscy pełniący posługę święceń w Kościele łacińskim z wyjątkiem stałych diakonów. Są wybierani zazwyczaj spośród wierzących, nieżonatych mężczyzn, którzy chcą zachować celibat.

52. Czego znakiem jest sakrament małżeństwa i kto go udziela?
Sakrament małżeństwa jest skutecznym znakiem przymierz Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. W Kościele łacińskim sami małżonkowie jako szafarze łaski Chrystusa udzielają sobie nawzajem sakramentu małżeństwa, wypowiadając wobec Kościoła swoją zgodę.

55. Jakie są skutki sakramenty małżeństwa?

 • Z ważnego małżeństwa powstaje między małżonkami węzeł z natury swej trwałej(wieczny i wyłączny)
 • W małżeństwie chrześcijańskim małżonkowie przez sakrament zostają wzmocnieni i konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności.

56. Jakie są charakterystyczne cechy miłości małżeńskiej?

 • jedność
 • nierozerwalność
 • wierność
 • otwarcie na płodność

57. Jakie grzechy godzą w godność przymierza małżeńskiego?

 • poligamia
 • rozwód
 • cudzołóstwo
 • odrzucanie płodności

58. Dlaczego rodzina chrześcijańska nazywana jest Kościołem domowym?
Dom rodzinny jest pierwszą szkoła życia chrześcijańskiego i szkoła człowieczeństwa. Rodzice powinni być dla swoich dzieci pierwszymi zwiastunami wiary.

59. Co to są sakramentalia?
Są znakami świętymi ustanowionymi przez Kościół. Mają na celu przygotowanie ludzi do przyjęcia owoców sakramentów i uświęcenie różnych okoliczności życia.

60. Jakie są formy sakramentaliów?

 • błogosławieństwa
 • poświęcenie(osób np. obrzęd procesji zakonnej; przedmiotów i miejsc np. kościoła ołtarza)
 • egzorcyzmy

63. Co wyraża pogrzeb chrześcijański?
Obrzędy pogrzebu wyrażają paschalny charakter śmierci chrześcijańskiej(wiara, zmartwychwstanie i życie wieczne)

Str. 115 1.Co jest podstawą godności człowieka?
Podstawą godności człowieka jest stworzenie go na obraz i podobieństwo Boże.

2.Jak Bóg odpowiada człowiekowi na jego naturalne pragnienie szczęścia?
Bóg powołuje każdego człowieka do komunii z Nim i z bliźnimi. Wiąże się ono z oglądaniem Boga.

3. Co wnoszą w życie człowieka błogosławieństwa ewangeliczne?
Błogosławieństwa ewangeliczne podtrzymują nadzieję w trudnościach, zapowiadają dobrodziejstwa i nagrodę.

4. Czym jest szczęście życia wiecznego?
Szczęście życia wiecznego jest darem wiecznego i doskonałego życia w jedności z Bogiem.

5. Co to jest wolność i kiedy osiąga swoją doskonałość?
Jest to zachowanie Bożych przykazań i przylgnięcie do Bożych obietnic obwieszczonych w Ewangelii. Wolność zakłada możliwość wyboru między dobrem a złem. Wybór zła jest nadużyciem wolności i prowadzi do niewoli grzechu.

6. Co osłabia ludzką wolność?
Ludzką wolność osłabia grzech.

7. Co to jest sumienie?
Sumienie jest sądem rozumu, przez który człowiek rozpoznaje jakość moralną konkretnego czynu. Sumienie nakazuje człowiekowi pełnić dobro a unikać zła.

8. Co wpływa na formowanie prawego i prawdziwego sumienia?
Prawe i prawdziwe sumienie jest formowane przez słowo Boże, nauczanie Kościoła, modlitwę, rachunek sumienia, rady mądrych ludzi.

9. Co to jest cnota?
Cnota jest trwałą dyspozycją do czynienia dobra.

10. Co to są cnoty ludzkie?
Cnoty ludzkie są trwałymi dyspozycjami umysłu i woli, które porządkują uczucia i kierują postępowaniem człowieka.

11. Co to są cnoty teologalne?
Cnoty teologalne to dar Boga przyjęty i rozwijany przez człowieka, by kształtował relacje z Nim i z ludźmi według Jego zamysłu. Są nimi wiara, nadzieja i miłość.

12. Do czego uzdalnia wiara?
Wiara uzdalnia człowieka do wolnego powierzenia się Bogu i przyjęcia wszystkiego, co On objawił a co Kościół podaje do wierzenia.

13. Co sprawia  w człowieku nadzieja?
Dzięki nadziei z trwałą ufnością pragniemy  jako naszego szczęścia Królestwa niebieskiego i życia wiecznego.

14. Do czego uzdalnia miłość?
Miłość uzdalnia do miłowania Boga nade wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich, jak siebie samych, ze względu na miłość Boga.

17. Czym jest grzech?
Grzech jest aktem nieposłuszeństwa i buntu przeciw Bogu spowodowanym wolą stania się „ jak Bóg” w poznawaniu oraz określaniu dobra i zła.

18. Kiedy człowiek popełnia grzech śmiertelny i jakie są tego konsekwencje?
Grzech śmiertelny ma miejsce wtedy, gdy człowiek przekracza przykazania Boże lub kościelne w materii poważnej z pełną świadomością i całkowitą zgodą. Niszczy w człowieku miłość, bez której niemożliwe jest szczęście wieczne.

19. Kiedy człowiek popełnia grzech powszedni?
Człowiek popełnia grzech powszedni wtedy, gdy dotyczy on materii lekkiej oraz wtedy, gdy dotyczy materii ciężkiej, ale został popełniony bez pełnej świadomości lub bez całkowitej zgody.

20. Co to jest wada?
Wada jest złą skłonnością, która zaciemnia sumienie i zniekształca konkretną ocenę dobra i zła.

21. Kiedy ponosimy odpowiedzialność za grzechy popełniane przez innych( grzechy cudze) ?
Wtedy, gdy w nich współdziałamy (nakazując, pozwalając, uczestnicząc).

22. Co to jest prawo moralne?
Prawo moralne określa sposób życia człowieka, jego moralność. Składa się na nie: prawo wieczne, naturalne, objawione, cywilne i kościelne.

24. Dlaczego Kościół wypowiada się w kwestiach moralnych?
Ponieważ Kościołowi przysługuje prawo głoszenia zawsze i wszędzie zasad moralnych oraz wypowiadania oceny o wszystkich sprawach ludzkich.

26. W jakich słowach Chrystus streszcza Prawo Nowego Przymierza?
Prawo Nowego Przemierza Chrystus streszcza w słowach: „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem.”

27. Co to jest usprawiedliwienie i jak się dokonuje?
Usprawiedliwienie obejmuje opuszczenie grzechów, uświęcenie i odnowienie człowieka. Dokonuje się dzięki łasce Ducha Św., którą wysłużył nam Chrystus przez swoją mękę. Otrzymujemy je w sakramencie chrztu.

27. Czym jest łaska?
Łaska jest pomocą, jakiej Bóg udziela człowiekowi, by odpowiedział on na swoje powołanie i stał się przybranym dzieckiem Boga.

29. Jakie są rodzaje łaski?
Rodzajami łask są: habitualna( uświęcająca), aktualna(okolicznościowa, uczynkowa), sakramentalna i szczegółowa (charyzmaty).

31. Kto jest powołany do świętości chrześcijańskiej?
Do świętości są powołani wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu.

Str. 126.

1. Czym jest dekalog?
Dekalog to „dziesięć słów”(dziesięć przykazań) stanowiące część zawartego przez Boga Przymierza z Jego ludem na górze Synaj.

3. Jak Jezus interpretuje Dekalog?
Jezus wyjaśnia Dekalog w świetle przykazania miłości, które jest jego doskonałym wypełnieniem.

4. Do czego Bóg wzywa człowieka w słowach: „Ja Jestem Pan, twój Bóg”?
Bóg wzywa człowieka do: wiary w Boga i wejścia w życiową relację z Nim, pokładania w Nim nadziei, miłowania Go nade wszystko.

5. Czego zabrania Bóg w swoim pierwszym przykazaniu?
Pierwsze przykazanie zakazuje: zabobonu, bałwochwalstwa, wróżbiarstwa, magii, bezbożności, świętokradztwa, ateizm.

6. W jakim celu wzywamy święte imię Pańskie?
Święte imię pańskie wzywamy, by błogosławić, wychwalać i uwielbiać Boga.

7. Czego zabrania drugie przykazanie?
Drugie przykazanie zabrania nieodpowiedniego używania imienia Boga ( przekleństwo, krzywoprzysięstwo…)

8. Dlaczego chrześcijanie świętują niedzielę?
Chrześcijanie świętują niedzielę, ponieważ jest ona dniem zmartwychwstania Chrystusa.

9. Jak chrześcijanie świętują niedzielę?
W niedzielę chrześcijanie uczestniczą we Mszy Świętej, poświęcają czas na modlitwę oraz powstrzymują się od wykonywania prac niekoniecznych.

10. Co nakazuje czwarte przykazanie?
Przykazanie to nakazuje czcić i szanować rodziców oraz tych wszystkich, którym Bóg, dla naszego dobra, udzielił swojej władzy.

11. Jakie są obowiązki dzieci wobec rodziców?
Dzieci są zobowiązane do szacunku, wdzięczności, właściwego posłuszeństwa i do pomocy swoim rodzicom.

12. Jakie są obowiązki rodziców wobec dzieci?
Rodzice są zobowiązani do wprowadzania swoich dzieci w postawę wiary oraz do wychowania ich do życia zgodnego z duchem wiary.

13. Dlaczego należy szanować ludzkie życie?
Każde życie ludzkie jest święte ponieważ od samego początku domaga się stwórczego działanie Boga.

14. Jakich działań przeciwko życiu zakazuje V przykazanie?

 • zabójstwo zamierzone
 • przerwanie ciąży (aborcja)
 • eutanazja
 • samobójstwo

15. Jakich działań na rzecz poszanowanie godności człowieka domaga się V przykazanie?
Piąte przykazanie domaga się:

 • poszanowanie duszy drugiego człowieka
 • poszanowanie jego zdrowia
 • poszanowania go w badaniach naukowych
 • poszanowania jego integralności cielesnej
 • szacunku i troski wobec umierających oraz szacunku dla ciał zmarłych

17. Jakie zadanie spoczywa na osobie ludzkiej w odniesieniu do jej płciowości?
Każdy człowiek powinien uznać i przyjąć swoją tożsamość płciową ponieważ zróżnicowanie ukierunkowane jest na dobro małżeństwa.

18. Co oznacza i czego domaga się czystość?
Oznacza wewnętrzną jedność człowieka w jego bycie cielesnym i duchowym. Domaga się osiągnięcia panowania nad swoją płciowością.

20. Co pomaga żyć w czystości?
W czystości pomagają żyć:

 • łaska Boża
 • posłuszeństwo przykazaniom Bożym
 • wierność modlitwie

21. Jakie są główne wykroczenia przeciw czystości?
Do wykroczeń należą: rozwiązłość, masturbacja, nierząd, pornografia, prostytucja, gwałt, czyny homoseksualne.

22. Jakie znaczenie ma akt małżeński?

 • jednoczące (małżonkowie jednoczą się ze sobą w sposób intymny)
 • prokreacyjne (małżonkowie otwierają się na przyjmowanie nowego życia)

23. Jakie są wykroczenia przeciw godności małżeństwa?
Cudzołóstwo, rozwód poligamia, kazirodztwo, ,,wolny związek”.

24.O czym mówi siódme przykazanie?

 • o własności dóbr prywatnych,
 • o poszanowaniu osób i ich dóbr.

25. Czego domaga się VII przykazanie?

 • praktykowania sprawiedliwości i miłości,
 • roztropnego i umiarkowanego korzystania z bogactw naturalnych świata,
 • dotrzymywania obietnic i przestrzegania zawartych umów,
 • naprawienia popełnionej niesprawiedliwości.

26. Czego zabrania siódme przykazanie?
Zabrania zatrzymywania dobra bliźniego i wyrządzaniu bliźniemu krzywdy dotyczącej jego dóbr.

27. Jakie obowiązki ma człowiek wobec prawdy?

 • bycia szczerym i prawdomównym,
 • poszukiwania prawdy.

28. Na czym polega prawdomówność?
Prawdomówność polega na tym by okazywać się prawdziwym w swoich czynach i słowach.

29. Jakie są wykroczenia przeciw prawdzie?

 • fałszywe świadectwo, kłamstwo
 • pochopny sąd, oszczerstwo, zniesławienie
 • pochlebstwo, służalczość.

30. Czego domaga się IX przykazanie?
Domaga się przezwyciężania pożądliwości cielesnej w myślach i pragnieniach.

32. Czego zabrania X przykazanie?
Zabrania chciwości i zachłanności, które są źródłem kradzieży i oszustwa.

Str. 145

1. Czym jest modlitwa?
Modlitwa jest spotkaniem i zjednoczeniem z Bogiem Ojcem, Synem bożym i Duchem Świętym.

2. Jakie są źródła modlitwy?
Źródłami modlitwy są: słowo Boże, liturgia Kościoła, cnoty teologalne.

6. Na czym polega nowość modlitwy chrześcijańskiej?
Nowość modlitwy wyraża się w tym że prosimy Boga Ojca w imię Jezusa.

7. Czym się charakteryzuje modlitwa chrześcijańska i w czym tkwi jej skuteczność?
Jest wyrazem uległości człowieka przed Bogiem i ufnego zwracania się do Boga z prośbami.

9. Dlaczego Ducha Świętego nazywamy wewnętrznym nauczycielem modlitwy chrześcijańskiej?
Za każdy razem, gdy zaczynamy modlić się Duch Święty swoją łaska wprowadza nas na drogę modlitwy Jezusa.

10. Jakie formy przyjęła modlitwa chrześcijańska?

 • błogosławienie
 • adoracja
 • modlitwa prośby
 • modlitwa wstawiennicza
 • modlitwa dziękczynienia
 • modlitwa uwielbienia

11. Gdzie zawierają się i wyrażają  wszystkie formy modlitwy?
Celebracja Eucharystii zawiera i wyraża wszystkie formy modlitwy.

13. Jakie trzy główne sposoby modlenia się zachowała tradycja chrześcijańska?

 • modlitwa ustna
 • rozmyślanie
 • modlitwa kontemplacyjna

14. Co najczęściej utrudnia praktykowanie modlitwy?
Najczęstsze trudności w praktykowaniu modlitwy to roztargnienie i oschłość.

17. Co charakteryzuje modlitwę Maryi?
Modlitwę Maryi charakteryzuje głęboka wiara oraz wielkoduszne ofiarowanie całej siebie Bogu.

19. Dlaczego świętych nazywamy przewodnikami modlitwy?
Święci są przewodnikami modlitwy przez wzór swego życia. Wychwalają oni Boga w niebie i nieustannie opiekują się tymi którzy pozostali na ziemi.

20. Kto wychowuje do modlitwy?
Pierwszym miejscem wychowania do modlitwy jest rodzina chrześcijańska.

21. Jakie miejsce najbardziej sprzyja modlitwie?
Osobiste lub rodzinne oratorium, klasztory, sanktuaria pielgrzymkowe i kościoły parafialne.

Str. 154

1. Kto nas nauczył modlitwy ,,Ojcze nasz”?
Modlitwy ojcze nasz nauczył nas Pan Jezus na prośbę apostołów.

2. Jakie miejsce zajmuje modlitwa ,,Ojcze nasz” w Piśmie Świętym?
Umieszczona jest w centrum Kazania na Górze. Jest streszczeniem całej Ewangelii.

4. Dlaczego możemy wzywać Boga jako Ojca?
Możemy Go tak nazywać dlatego że tak objawił Go nam Syn Boży a przez chrzest staliśmy się przybranymi synami Bożymi.

6. Co oznacza sformułowanie: któryś jest w niebie?
Sformułowanie ,,któryś jest w niebie” nie oznacza miejsca, lecz sposób istnienia. Wyraża jego majestat.

7. Ile próśb zawiera Modlitwa Pańska?
Modlitwa Pańska zawiera siedem próśb skierowanych do Boga Ojca.